III Congrés STSPV-Iv

La Intersindical en la Sanitat. El futur necessari
Gandia, 11, 12 i 13 d’abril 2008

Assemblees
Altres documents
Reglament Ponència
Acció Sindical
Ponència
Organització
Com assistir
Horaris

Les fotos del Congrés [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 
   
Salutacions  

 
   

Benvolguda companya/Benvolgut company:

Una vegada més iniciem un període congressual en el que hem de prendre decisions que marcaran la línia de treball del sindicat en els següents quatre anys.

Per tant, és fonamental la teua participació, com afiliat o afiliada al sindicat, en tots els procesos de debat que s'organitzaran al voltant del congrés i ara, amb aquesta convocatòria d'assemblees, tens una primera ocasió per fer sentir la teua opinió.

T'esperem!

 

   

Salutacions  [document sencer]

 

 
   

Davant un nou escenari

Ponència d’acció sindical 

Introducció

Ara fa quatre anys, en la ponència d’acció sindical aprovada per l’anterior Congrés, es feia una anàlisi del context sociopolític del moment en el qual destacàvem el predomini del neoliberalisme com a principi rector de la vida política, social i econòmica, i advertíem de les conseqüències negatives que pel conjunt de les garanties de protecció social, els serveis públics i les condicions laborals podia tindre. Així mateix, al fil d’aquesta situació, també assenyalàvem que la societat civil es trobava immersa en una actitud d’indiferència que facilita la introducció d’aquestes mesures restrictives sense cap contestació ciutadana.

Malauradament, passat el temps, podem confirmar que les nostres inquietuds no estaven injustificades. S’han celebrat eleccions generals i ha canviat el signe polític del govern de l’Estat; després, en les eleccions autonòmiques, seguim tenint la mateixa majoria absoluta; i, per últim, en les eleccions sindicals de la sanitat pública res no ha canviat; per tant, és normal que nosaltres seguim lluitant encara per les mateixes coses que fa quatre anys: per un treball digne, pel manteniment dels serveis públics i pel dret a jubilar-nos en condicions acceptables.

Resumir a aquestes tres qüestions tot el que seria el bagatge reivindicatiu del sindicat és un exercici de minimalisme que no té massa sentit, si no és per intentar donar una visió senzilla i gràfica del fet que el marc de relacions socials i laborals no ha canviat des de la redacció de l’anterior ponència i que aquesta continua vigent. En conseqüència, no és l’objectiu d’aquest nou document fer una proposta alternativa a la que ja férem oportunament, excepte en aquelles qüestions que, per la mateixa evolució dels esdeveniments, han sorgit de nou o han sofrit modificacions substancials.

Ara bé, malgrat l’afirmació que el marc de relacions laborals no ha canviat, i encara que semble contradictori, mantenim el títol: “Davant un nou escenari”, perquè la publicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic configura un marc de relacions sindicals diferent que, juntament amb el resultat de les eleccions sindicals de 2006, ens situa en un nou escenari i ens obliga a revisar l’estratègia de la nostra acció sindical.

Seguidament, fem un repàs dels canvis que han tingut lloc en els diferents àmbits en què desenvolupem la nostra activitat sindical, l’assistencial, la laboral i, com déiem adés, l’estrictament sindical.

 
   

[llegir-la tota]

 
   

 
   

Ponència d'Organització 

Introducció 

L’experiència acumulada a aquests quatre anys ens serveix per a identificar a colp d’ull aquells problemes organitzatius més rellevants sobre els quals hem d’incidir. Alguns són obvis i els arrossseguem de fa temps i uns altres han estat detectats o confirmats després de les eleccions sindicals últimes. Devem estar tots i totes d’acord que arrosseguem un gran problema per a articular la participació de l’afiliació en els òrgans sindicals, tant a quant a l’organització de salut, com pel que fa als diferents àmbits federals i confederals; però, a més, hem d’afegir també l’habitual manca de permanents sindicals i, com a novetat, hem de reconéixer que ens equivocàrem en l’establiment dels criteris per a la distribució dels permanents, prioritzant la presencia en els departaments de salut en detriment de l’estructura de país.

La disponibilitat horària del sindicat, aconseguida pels resultats electorals, ens situa encara com un sindicat testimonial en el conjunt de la totalitat dels departaments de Salut; la qual cosa ens obliga a prioritzar la nostra acció sindical en determinats departaments molt concrets que, amb el pas del temps, ha donat o donaran peu a un creixement de l’afiliació molt  desigual en els diferents departaments que componen el nostre territori. Així, ens trobem amb realitats molt diferents segons la implantació del sindicat. Hi ha departaments de Salut on som inexistents, en uns altres tenim una afiliació testimonial, fruit d’accions molt puntuals i en uns altres, on els permanents sindicals desenvolupen la seua acció, el sindicat va consolidant-se, encara que, també en aquest supòsit, hi trobem diferències.

Amb aquesta variabilitat, la possibilitat real de constituir els òrgans sindicals de departament com les seccions sindicals, o les assemblees de l’afiliació, i que aquests assolisquen les funcions que els estatuts els atorguen és utòpica en alguns casos, però en aquelles on el sindicat està implantat o en què es comença a hores d’ara la tasca sindical, és un deure inexcusable dinamitzar el funcionament dels òrgans sindicals de departament com a motor de l’acció sindical en el seu àmbit territorial i com a canalitzadors de la participació en el debats sindicals. Únicament en aquells casos on l’afiliació és testimonial, cal articular els mecanismes transitoris necessaris perquè l’afiliació puga exercir el dret a la participació.

En els mateixos termes podríem expressar-nos si ens referírem als òrgans sindicals d’àmbit nacional, com el Consell Nacional, el Secretariat Nacional i el mateix Congrés Nacional, encara que la problemàtica és diferent. Pel que fa al Congrés i al Consell Nacional, estem en situació que assolisquen plenament les atribucions estatutàries, tant en aquells aspectes de debat i definició de les grans línies sindicals, com en el seu vessant de control del Secretariat. Però, com hem dit més amunt, la diversitat de situacions en els diferents departaments comporta arbitrar fórmules de compensació en la designació dels delegats i delegades, atenent criteris de territorialitat i d’implantació en cada comarca o departament de salut, així com la possibilitat d’encabir representants d’altres àmbits que no siguen estrictament la sanitat pública.

D’altra banda, l’escassa disponibilitat de permanents sindicals, pel seu reduït nombre i per la dedicació plena als departaments de Salut, no ha permés cobrir les necessitats organitzatives del Secretariat, acumulant-se moltes responsabilitats sobre molt poques persones, malgrat la col·laboració ocasional de permanents sindicals amb dedicació a un departament de salut concret. Aquesta dificultat sovint s’ha convertit en un coll de botella que ha impedit, anant bé, donar respostes ràpides a determinades actuacions, i en uns altres, ni tan sols es podia fer front a aquestes demandes.

Finalment, cal incidir en la definició dels paràmetres on encabir l’actuació dels permanents sindicals i atribuir la capacitat per a la seua designació o, si és el cas, la revocació; sempre tenint en consideració que el seu àmbit de dedicació pot ser d’àrea o de país.

 
   

[llegir-la tota]

 
   

 
   
Salutacions  
   
 

 
     
  Com arribar des de Castelló  
  Com arribar des de València  
  Com arribar des d'Alacant  
     
  Plànol de la zona  
 
   
Salutacions  
   

 
   
   
Salutacions  
   

Nota de premsa, 07/04/2008

 

Salutació de la Intersindical Valenciana al III Congrés

 
   

 

 

 

Salutacions

 

Primera ronda

 

Ordre del dia:

 
1. Debat de les ponències i presentació d'esmenes
 

Lloc:

 

Dimecres, 5 març  
Seu Benicarló. P Ajuntament Local 6. 13 h.
Dijous, 6 març
Seu Castelló. Marqués Valverde 8. 17 h.
Dijous, 6 març
Seu Castelló. Marqués Valverde 8. 17 h.
Dimecres, 5 març        
Seu València. Juan de Mena núm. 18. 18 h.
Dimarts, 4 març
Seu Gandia. Sant Pasqual nº 13-1-dr. 18
h.
Dimecres, 5 març
Biblioteca Centre de Salut d
'Ondara. 18 h.       
Dimecres, 5 març
Local Sindical. H Lluís Alcanyís. 13:30 h.
Dijous, 6 març
Local Sindical. H Verge dels Lliris. 13 h
Dimarts, 4 març
Sala Juntes. H Elda. 13 h

 

Segona ronda

 

Ordre del dia:

 

1. Debat de les ponències i presentació d'esmenes

2. Elecció delegats i delegades congrés
 

Lloc:

 

Dimecres, 2 abril
Seu de Benicarló. P Ajuntament Local 6. 13 h.
Dijous, 3 abril
Seu Castelló. Marqués Valverde 8. 17 h.
Dijous, 3 abril
Seu Castelló. Marqués Valverde 8. 17 h.
Dimecres, 2 abril
Seu València. Juan de Mena núm. 18. 18 h.
Dimarts, 1 abril
Seu Gandia. Sant Pasqual nº 13-1-dr. 18 h.
Dimecres, 1 abril
Biblioteca Centre de Salut d
'Ondara. 18 h.
Dimecres, 2 abril
Local Sindical. H Lluís Alcanyís. 13:30 h.
Dijous, 3 abril
Local Sindical. H Verge dels Lliris. 13 h
Dimarts, 2 abril
Sala Juntes. H Elda. 13 h

 
 
Salutacions

 

Article 1

El III Congrés es realitzarà entre els dies 11, 12 i 13 d'abril de 2008. El període de debat començarà des del mateix moment de la publicació de les ponències, i d’elles es donarà difusió al conjunt de l’afiliació.


Article 2


L’ordre del dia del III Congrés serà el següent
:


1. Aprovació del present Reglament.
2. Elecció de la Mesa del Congrés.
3. Informe del Secretariat Nacional.


Ponències
:


1. Organització i Estatuts.
2. Acció Sindical.
3. Resolucions
4. Elecció dels òrgans de representació.

Article 3


El debat es realitzarà en cada Departament de Salut, o agrupant-ne varies si així es contribueix a fomentar la participació, segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant la difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt de l’afiliació. Es realitzaran, si més no,  dues rondes de reunions congressuals: la primera, entre el 3 i el 7 de març de 2008; la segona, del 31 de març al 4 d'abril de 2008.

Es publicaran totes les esmenes presentades fins el 7 de març, que seran distribuïdes a tota l’afiliació. També s’admetran totes les esmenes, en segona fase, fins el 28 de març.


Article 4


Tot grup de persones afiliades que ho desitge tindrà dret a presentar una proposta d’agrupament o tendència, per la qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la publicitat i difusió de la mateixa, tot i convocant reunions obertes de persones afiliades, si així és sol·licitat.

L’agrupament o tendència quedarà automàticament constituït si: a) Es subscriu per, si més no, 100 persones afiliades al sindicat. B) Es subscriu per, si més no, el 40% dels membres del Secretariat Nacional.


Article 5


Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se autònomament per a l'elaboració d’esmenes o projectes de resolució.


Article 6


Tindran dret a vot, així com a ser electores i elegibles, totes les persones delegades al III Congrés.

Article 7

L’elecció de persones delegades es realitzarà en llistes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran dret a representació proporcional.

Correspon als Departaments de Salut establir els criteris d’adscripció de persones delegades, així com la seua elecció. Correspon una persona delegada per cada 30 persones afiliades o fracció superior 15 a data de 29 de febrer. Son membres de Ple del Congrés les persones integrants del Secretariat Nacional.

Cada Departament de Salut elaborarà una acta de la seua reunió amb indicació del nombre d’assistents, ponències i temes tractats, esmenes que passen amb indicació del percentatge de vots, i persones delgades al Congrés.

Article 8

En el III Congrés s’hi constituirà una Comissió de Credencials, integrada per tres persones, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat de persones delegades, l’acreditació corresponent.

Article 9

Passaran al III Congrés totes les esmenes que obtinguen un 20% dels vots en cada Departament de Salut o en el Secretariat Nacional.

Article 10

El III Congrés funcionarà en plenari i en Comissions si s’escau. Les decisions es prendran per majoria absoluta dels membres de ple dret inscrits en el Congrés, en primera votació, i per majoria simple en segona. Si en la segona votació el nombre d’abstencions és majoria simple, tornarà a debatre's en torn tancat – amb una veu a favor i una altra en contra - , el punt votat. Després d’aquest s’aprovarà per majoria simple de “si” o “no”.

Article 11

 El Ple del III Congrés quedarà constituït, en primera convocatòria, amb la presència de les dues terceres parts de les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la presència de la meitat més una d’elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l’hora d’acabament del Congrés.

Article 12

La ponència podrà assumir les esmenes que considere, les quals, si cap persona es pronúncia en contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assumides per la ponència seran debatudes i votades pel Ple.

També seran debatudes i votades pel Ple, aquelles parts de la ponència original que assumesca una o més d’una persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat esmenes que la modifiquen. Acabada la votació de les esmenes, se sotmetrà a votació global el document resultant.

Article 13

Els documents congressuals que impliquen definició sobre línia d’acció sindical hauran de presentar-se fins un mes abans del Congrés, prèvia aprovació de la inclusió pel Consell Nacional o, en el seu defecte, pel Secretariat Nacional. Les propostes de resolució que no impliquen definició sobre línia d’acció sindical podran presentar-se fins una hora abans de l’horari establert per la Mesa del Congrés per a procedir al debat i votació de les propostes de Resolució.

Article 14

El Secretariat Nacional tindrà, durant el Congrés, les següents funcions:


1.
Procedir a l’obertura del Congrés.

2. Presentar aquest Reglament el Ple del Congrés i sotmetre'l a votació global.

3. Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el mecanisme d’elecció.

4. Elegida la Mesa del Congrés, el Secretariat Nacional presentarà un informe i cessarà en la funció representativa del STSPV-Iv.

Article 15

La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i moderar el seu desenvolupament. Representa al STSPV-Iv  durant el Congrés i podrà ser revocada a proposta d’un terç de les persones congressistes, si així ho decidirà el Ple. La Mesa farà una proposta de distribució dels treballs i d’horaris.

Estarà composada per cinc persones, de les quals una exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i les altres actuaran com a vocals. La Mesa haurà d’estar composada per persones de diferents Departaments de Salut.

ANNEX II

Organització del Congrés.

Correspon al Secretariat Nacional:

1. Fer Una proposta de ponències i resolucions i encomanar la seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les que figuraran:

Reglament del Congrés; Informe del Secretariat Nacional; Ponències i resolucions, sense perjudici del que aprove el Consell Nacional.

2. Proposar la composició de: Comissió de Credencials, Comissió de Resolucions, Comissió de Candidatures i Mesa del Congrés.

3. Resoldre quantes incidències puguen produir-se.

Correspon al III Congrés:

Establir la composició del Secretariat Nacional, de la Comissió de Garanties i Conflictes, Comissió de Control Administratiu.

   

< anar al començament | index stspv | index intersindical >